|

Cad is Aonad ann?/ What's an Aonad?

|
|
|
|

CAD IS AONAD ANN?


Is éard atá in Aonad ná aonad méanscolaíochta Gaeilge atá mar chuid de mhórscoil ach atá scoite amach uaithi. Múintear na h-ábhair trí Ghaeilge oiread agus is féidir go leibhéal na hArdteistiméireachta.

An ‘Aonad’ is an Irish Language post primary education unit that is separate from but situated in a host school. Subjects where possible are taught through Irish from 1st year through to Leaving Certificate.

Is é príomhaidhm an Aonaid ná / Aims of an Aonad

• Meánscolaíocht trí Ghaeilge a sholáthar do bhuachaillí agus do chailíní.
• Meas agus ómós a chothú i measc na ndaltaí don Ghaeilge agus do chultúr na tíre.
• Na daltaí a spreagadh le go mbainfidh siad barr feabhais amach i ngach gné dá saol.

• The main aim is to provide Irish-medium education to boys and girls.
• To instil a love of the Irish Language and Culture in our students.
• To inspire our students to reach their full potential in every aspect of their live.

Cad é atá á thairiscint? / What we are offering?

1. Cóiríocht
2. Curaclam Gaeilge
3. Gníomhaíochtaí trí Ghaeilge

1. Accommodation
2. Curriculum
3. Extra-Curricular

Cóiríocht / Accommodation

Mar gurb é príomhaidhm an Aonaid, an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga labhartha laethúil na ndaltaí go léir, teastaíonn a fhoirgnimh féin ón Aonad.

As the Irish-medium Unit's main goal is that Irish only be used during the school day, the Unit will have its own building.

Tá Coláiste na Trócaire in ann an áis seo a chur ar fáil i bhfoirm foirgnimh atá scoite amach ón bpríomhscoil sa spás atá os cionn an halla spóirt. Faoi láthair, tá seomra mór ansin a bhfuil fearas spóirt ann, agus beifear in ann an spás seo a thiontú ina dhá sheomra ranga. Tá seomra ranga thuas staighre cheana féin, maraon le hoifig, spás do thaisceadáin agus leithris éagsúla do bhuachaillí agus do chailíní.

Mercy College is in a position to offer the physical resource for an Aonad separate from the main body of the school in an area above our sports hall. Currently there is a fitness suite in this area which could be converted into 2 classrooms. The upstairs area also has a stand-alone classroom, an office, a locker area together with male and female toilets.

Beifear in ann na seomraí sainfheidhme a roinnt leis an mátharscoil.

Special purpose rooms will be shared between the Irish-medium Unit and the parent school.

Déanfar soláthar do na gnéithe seo a leanas / Provision will be made for

• Spás sóisialta do dhaltaí an Aonaid le linn am sosa is am lóin.
• Seomra foirne éagsúil don Aonad má bhíonn sé de dhíth.
• Oifig riaracháin éagsúil don Aonad.
• Timpeallacht ina spreagfar an Ghaeilge mar phríomhtheanga labhartha agus cumarsáide.
• Timpeallacht ina gcothófar grá don teanga agus don chultúr.
• Curaclam uilechuimsitheach a shásóidh mianta agus éilimh gach mic léinn.
• Deis do dhaltaí bheith ag obair le múinteoirí Gaeilge a bhfuil ardcháilíochtaí agus taithí leathan acu, a fhorbróidh agus a ullmhóidh daltaí le barr feabhais a bhaint amach sna scrúduithe stáit.
• Múinteoirí ón bpríomhshruth atá sásta tabhairt faoin dúshlán nua seo, agus atá sásta tabhairt faoi ranganna Gaeilge le go bhfeabhsóidh siad a n-ábaltacht féin sa teanga.

• Social space for students of the Irish-medium Unit for break time and lunchtime.
• Separate staff room for teachers of the Irish-medium Unit, if so desired.
• Separate administrative office for the Irish-medium Unit.
• An environment that will encourage the use of the Irish as the everyday means of communication and conversation.
• An environment that will inspire a love of language and culture.
• A comprehensive curriculum that will respond to the needs of our students.
• A highly professional, competent, experienced and motivated Irish Department whose students consistently achieve high grades at State Examinations Level.
• Mainstream teachers willing to embrace this new venture and willing to engage in Irish language classes to enable them become more proficient in the language.

Sa ‘Mheastóireacht Scoile Uile’ is déanaí a rinneadh, thug Cigirí na Roinne Oideachais aitheantas d’obair fhoireann na scoile sna réimsí seo a leanas / In our most recent whole school evaluation the Department of Education inspectors gave recognition to the staff in these ranges

• Scoil fhorásach, uileghabhálach í atá dírithe ar na daltaí.
• Tá an Bord Bainistíochta éifeachtach, agus is chun leasa na scoile a thaithí fhairsing oideachasúil.
• Soláthraíonn Foireann Bhainistíochta Shinsearach na Scoile sárcheannasaíocht.
• Bíonn Coiste na dTuistí iontach rannpháirteach, is tugann an-tacaíocht don scoil.
• Tá pleanáil d’fhorbart na scoile seanbhunaithe, agus tacaíonn deachleachtais an fhéinmheasúnaithe go mór leis seo.
• Is iad príomhláidreachtaí na scoile ná an curaclam leathan atá á thairiscint, chomh maith le hilchineálacht na n-imeachtaí seach-churaclaim.
• Tá na múinteoirí tiomanta tacaíocht a thabhairt do na daltaí, agus tá siad sásta freisin tabhairt faoi thograí úra lena scileanna teagaisc agus múinteoireachta féin a shíorfhorbairt.
• Cuirtear cúram d’ardchaighdeán ar fáil do na daltaí.
• Léiríonn an scoil sárchumas fáis agus forbartha.

• The school is inclusive, student-centred and progressive.
• The Board of Management is effective and the expertise of Board Members is very beneficial to the school.
• The Senior Management Team provides very good leadership.
• The Parents’ Association is proactive and very supportive of the school.
• School development planning is well established and is underpinned by a culture of self-evaluation.
• Key strengths of the school are its broad curriculum and the extensive range of extra-curricular activities.
• Teachers are strongly committed to supporting students and are willing to embrace new initiatives to enhance teaching and learning.
• There is a high quality of care for students.
• The school demonstrates very good capacity for change and improvement.

Imeachtaí seach-churaclaim agus clubanna do dhaltaí / Extra-Curricular activities and student clubs

Tré Ghaeilge
Club Gaeilge – Am Lóin
Peil Ghaelach
Mórimeachtaí ‘Sheachtain na Gaeilge’
Díospóireachtaí/ Caint phoiblí Gael-Linn srl.
Gaeilge 24
Drámaí
Tráth na gCeist ‘Feachtas’

Club na Gaeilge - Lunch time
Gaelic Football
Action filled Seachtain na Gaeilge events
‘Gael-Linn’ Debates/public Speaking
Gaeilge 24
Drama
The ‘Feachtas’ Quiz

Tré Bhéarla
Haca
Sacar
Aclaíocht
Cispheil
Cór
Ceolfhoireann
Club Scannán

Hockey
Soccer
Athletics
Basketball
Choir
Orchestra
Film Club

Fáiltímid roimh thuairimí úra agus déanfaimid iarracht freastal ar nithe ar spéis leis na daltaí iad. Misneoimid daltaí an Aonaid, na clubanna a bhunaíonn siad a reáchtáil trí Ghaeilge.

New ideas and student interests are facilitated where possible as they arise. The Aonad Loch Gile pupils will be encouraged to establish clubs they will run through Irish.

Curaclam an Aonaid / The Aonad Curriculum:

Díreoidh curaclam an Aonaid ar smaointeoireacht neamhspleách a spreagadh i measc na ndaltaí, maraon le grá a chothú don teanga, don chultúr agus don fhoghlaim. Seo thíos achoimre ar ar féidir linn a ofráil faoi láthair. Le forbairt foirne leanúnach agus le hearcú ball foirne nua, tiocfaidh méadú ar líon na n-ábhar a bheidh a gcur ar fáil againn trí Ghaeilge:

The curriculum of the Aonad will focus on encouraging independent thinking among its students, a love of language, culture and learning. Below is what we can presently offer. Continuous staff development and ongoing recruitment will allow for the provision of more subjects through Irish in the intervening years.

Croí-ábhair: déanamh ag gach mac léinn
Trí Ghaeilge: 1. Gaeilge; 2. Mata; 3. Stair; 4. Staidéar Gnó; 5. Oideachas Sibhialta, Sóisialach agus Polaitiúil; 6. Teanga Eorpach* A. Fraincis; B. Gearmáinis; C. Spáinnis.
* roghnófar aon teanga Eorpach amháin.
(Nascfar daltaí an Aonaid leis an máthar-scoil, ach táimid toilteanach dul i mbun comhráite ag brath ar líon na ndaltaí a roghnaíonn teanga áirithe.)

Core subjects: will be taken by all students
In Irish: 1. Gaeilge; 2. Maths; 3. History; 4. Buisness Studies;. 5. CSPE; 6. European Language* A.French B.German C.Spanish
* One European language to be chosen by all students:
(The Aonad students would join the main school – but open to discussion depending on numbers opting for a particular language)
.

Ábhair eile / Other Subjects:

7. Eolaíocht; 8. Oideachas Sóisialta, Sláinte agus Pearsanta; 9. Cúrsaí Creidimh; 10. Corp Oideachais; 11. Béarla.

7. Science. 8. SPHE. 9. Religious Education. 10. Physical Education. 11.English.

Ábhair Roghnacha – dhá cheann le roghnú / Choice Subjects – two of these will be chosen:

12. Eacnamaíocht Bhaile; 13. Ceol; 14. Ealaín; 15. Teiceolaíocht.

12. Home Economics. 13. Music. 14. Art. 15. Technology.

Déanfaidh daltaí staidéar ar dhá ábhar déag, is glacfaidh siad aon ábhar déag don Teastas Sóisearach.
N.B. Déanfar gach iarracht rogha ábhair na ndaltaí a chur fáil, ach braithfidh seo ar sholáthar an ábhair sin agus ar líon na ndaltaí san Aonad.

Students will study a total of 12 subjects and will do 11 subjects for Junior Cert examination.
N.B. Every effort will be made to provide students with their choice subjects. However all subject provision is dependent on student numbers in the Aonad and on the number of students selecting a subject.

Dáta Tábhachtach / Important Date:

Dé Céadaoin 25ú Eanáir

Oíche Chlárúcháin 6:00in – 9:00in

Wednesday 25th of January

Enrolment night 6:00pm – 9:00pm

111111

© Cóipcheart Coláiste Loch Gile / Design by LorcArt